Reserveu una cita amb un dels nostres advocat

Que podem oferir

Àmplia Varietat de serveis

Aquest despatx ha treballat per a reinventar l’assessorament jurídic, oferint un tracte continuat i proper amb el client.

contactar

Que podem oferir

Àmplia Varietat de serveis

Aquest despatx ha treballat per a reinventar l’assessorament jurídic, oferint un tracte continuat i proper amb el client.

Sabedors de la importància que pel client té cada assumpte, treballem de forma àgil, rigorosa i eficaç.
Advocats emprenedors, provinents d’altres despatxos professionals i amb acreditada experiència acadèmica i professional.

Serveis que els podem oferir

Civil

• Reclamacions bancàries: clàusules abusives, com sòl, IRPH, depeses d'hipoteca , multidivises...
• Contractació civil (Contractes de compravenda, mediació o corretatge, dació en pagament, donacions, permuta, prestació de serveis, societat, etc...)
• Arrendaments (redacció i assessorament en contractes d'arrendaments urbans, rústics, d'indústria), actualització de rendes, i tot tipus de procediments derivats de l'arrendament (desnonament, reclamació de rendes, resolució de contractes)
• Propietat Horitzontal. (constitució de comunitats, redacció d'estatuts i reglaments de règim interior, accions d'impugnació d'acords, reclamació de despeses comunitat.
• Dret successori: Assessorament i redacció actes d'última voluntat, particions hereditàries, declaració d'hereus, processos successoris judicials i extrajudicials, impugnació de les disposicions testamentaries
• Exercici de les accions de responsabilitat contractual i extracontractual i professional accions de responsabilitat contra administradors, impugnació d'acords societaris, reclamació d'impagats, (factures impagades, execució de lletres de canvi, pagarés) execució de garanties personals i reals (avals, penyores i hipoteques), accions de resolució de contractes, etc...)
• Dret real i immobiliari. (accions de limitació, divisió de la cosa comú, acció reivindicatòria, servituds, retractes, interdictes i terceries
• Responsabilitat civil derivada d'accidents de circulació. Reclamació de danys i perjudicis.
• Vicis de la construcció
• Fundacions, associacions i col.legis professionals. Constitució, redacció i modificació d'estatuts, reglaments de règim interior, normes deontològiques 

Serveis que els podem oferir

Família

• Divorcis, separacions.
• Procediments de guarda i custòdia i aliments de fills menors,
• Modificació de mesures.
• Procediments de paternitat i filiacions.
• Incapacitacions de persones.
• Defensa a víctimes de violència masclista.

Serveis que els podem oferir

Laboral

• Acomiadaments o extincions de contracte per qualsevol causa.
• Reclamacions de salaris i quantitats.
• Defensa de drets laborals de les persones treballadores.
• Reclamacions d’incapacitats permanents, entre d’altres.
• Contractació laboral.
• Conciliacions CMAC. 

Serveis que els podem oferir

Administratiu

• Sancions i responsabilitat patrimonial
• Procediments expropiadors i justipreu.
• Procediments contenciosos administratius en primera instància
• Mesures cautelars
• Recursos
• Recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional i recursos al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

Serveis que els podem oferir

Mercantil

• Constitució de societats.
• Modificació d'estatuts.
• Compravenda participacions.
• Responsabilitat social d'administradors i socis accionistes.
• Contractes comercials, (leasing, franquícia, subministrament, agencia, distribució).
• Garanties reals i personals derivades de la contractació.
• Compravenda d'empreses.
• Concursal, (redacció de concurs, assessorament pre concursal, preparació de convenis amb els creditors, responsabilitat dels administradors)

Serveis que els podem oferir

Arbitratge i resolució extrajudicial de conflictes

• Arbitratge i arbitratge institucional
• Formalització judicial de l'arbitratge, mesures cautelars
• Recursos d'anul·lació i revisió dels laudes arbitrals.
• Execució dels laudes arbitrals
• Procediments de mediació i d'altres procediments alternatius extrajudicials per a la resolució de conflictes

Serveis que els podem oferir

Fiscal

• Fiscalitat en general
• Estudi i planificació d’al.legacions davant procediments de liquidació provisionals en l'àmbit de l'IRPF, IVA, IS, IRNR, Tributs locals...
• Recursos administratius davant l'Agència Tributària, autonòmica o estatal
• Demanda contenciosa administrativa al Tribunal Econòmic Administratiu Regional corresponent
• Planificació fiscal de l'empresa.

Serveis que els podem oferir

Penal i penitenciari

• Redacció de denúncies i querelles.
• Assitencia lletrada a víctimes de violència masclista durant tot el procediment penal.
• Personació al procediment tant en la posició de defensa com en la d'acusació particular.
• Atenció al detingut.
• Seguiment i acompanyament en tot tipus d'assumptes penals: - Judicis.
• Procediments Abreujats.
• Sumaris.
• Procediments del Jurat.
• Especialitzats en delictes comesos per menors d'edat i així mateix en delictes que tenen el seu origen en la violència de gènere.
• Control i seguiment de les execucions penals.
• Petició de suspensió de les penes.
• Petició de substitució de les penes.
• Petició d'indults.
• Cancel.lació d'antecedents policials i penals dels condemnats.
• Seguiment de condemnats que han d'ingressar al Centre Penitenciari:
• Petició de permisos de sortida.
• Petició de trasllat de presos a centres penitenciaris propers al domicili del condemnat.
• Recursos davant d'expedients sancionadors.
• Petició de tercer grau penitenciari i recursos contra resolucions acordant una classificació inferior.
• Petició de llibertat condicional.
• Seguiment amb educadors i personal dels Centres Penitenciaris respecte a la situació de l'intern.
• Especialitzats en delictes derivats d'accidents de circulació, així com en reclamació de responsabilitat civil derivada d'accidents.
• Presentació denúncia.
• Negociació amb companyia.
• Acompanyament al metge forense.
• En cas de vista, celebració del judici oral

Responem a tothom

Planifiqueu la seva visita

Posis en contacte amb nostres i molt més eviat del que es pensa tindrà notícies nostres.

El nostre despatx

Girona

   Pont de Pedra 3r. 1r.
17004 - Girona

  972 487 763

  Fax: 972 487 764

  despatx@advocatspontdepedra.cat